2ª CONVOCATORIA PER A LA SOL·LICITUD D’AJUTS PER A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES FORA DE L’HORARI LECTIU

Benvolgudes i benvolguts,

Des de l’Ajuntament i IBE ens comuniquen que s’obre un segon periode per a la sol·licitud d’ajuts  per a la realització d’activitats esportives fora de l’horari lectiu.

Totes les famílies que no van sol·licitar ajut a la primera convocatòria o ho van fer fora del termini establert i volen ajut, poden sol·licitar-ho a través del portal de tràmits específic i seguir les instruccions de la primera convocatòria. 

2n Període de sol·licitud de subvencions (únicament telemàtic):  del 6 al 22 de novembre

A on?: A través de la pàgina de l’Ajuntament de Barcelona:   (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413 )

Codis de les activitats: A la petició de subvenció, haureu d’especificar l’activitat que realitzarà l’infant i el codi assignat segons any de naixement. Aquí teniu el llistat de codis:

 

CODIS SUBVENCIONS

 

Requisits:

  • L’infant o jove ha d’estar empadronat a la ciutat de Barcelona, exceptuant els casos de beneficiaris amb necessitats educatives especials que hauran d’adjuntar el certificat d’escolarització en cas que resideixin fora de Barcelona.
  • La renda per membre de la unitat familiar ha de ser igual o inferior a 10.000€ any. (ingressos nets)

Cal saber que:

  • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
  • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
  • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l’entitat on es preinscrigui l’infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
  • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l’import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l’activitat esportiva.

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT PODEU ADREÇAR-VOS A LA SECRETARIA DE L’AFA

Please follow and like us:
Pin Share