Consell Escolar

Benvolguts/des,

Enguany es porten a terme les renovacions parcials dels Consells Escolars dels centres educatius, segons el que està previst a la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre. En ella s’estableix el calendari i el procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Com tots ja sabeu, el consell és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, i és el nostre deure com a docents i com a progenitors/es que aquesta participació sigui efectiva a la nostra escola, en benefici del millor funcionament del centre i de la coordinació entre tots els estaments que el conformen.

En el nostre consell escolar cal renovar dos membres del sector mestres, dos membres del sector pares i mares (o tutors legals) i un membre del sector de Personal d’Administració i Serveis. Poden ser escollits tots aquells pares, mares, tutors i tutores legals dels alumnes del centre, que exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral.

En data 3 de novembre s’ha obert el procés electoral que seguirà el següent calendari:

Presentació de candidatures

Del 6 al 20 de novembre

Publicació del cens electoral (tauler d’anuncis interior)

6 de desembre

Reclamacions en relació al cens

Del 20 al 24 de novembre

Sorteig mesa electoral pares i mares

10 de novembre

Constitució mesa electoral pares i mares

12 de novembre

Publicació del cens definitiu

25 de novembre

Votacions sector mestres

25 de novembre

Votacions sector pares i mares

26 de novembre

Constitució del nou Consell Escolar

15 de desembre

ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ, JUNTS FAREM ESCOLA.

La directora

Please follow and like us:
Pin Share