Beques per als esports extraescolars

Ampliem la informació sobre les beques per les extraescolars:

Per poder atorgar-se una subvenció es fa necessària que ambdues parts, unitat familiar i perceptor de la subvenció (entitat homologada), compleixin els requisits que es detallen a continuació i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

A aquests efectes, es considera que són beneficiaris els pares, mares o tutors legals dels infants i adolescents destinataris de les subvencions. Així mateix, s’entén que són requisits indispensables per a poder percebre aquests ajuts:

– Que els destinataris, infants i adolescents, entre 6 i 17 anys, estiguin preinscrits en una activitat esportiva que es practiqui en una entitat homologada per l’Institut Barcelona Esports.

– Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible, per membre de la unitat familiar, igual o inferior a 9.959,66 EUR anuals.

– Que siguin integrants d’unitats familiars els membres de la qual estiguin empadronats i residint a Barcelona.

Per més informació cliqueu aquí.

Please follow and like us:
Pin Share